Servicii de specialitate legate de îndeplinirea activit??ii de administrator judiciar,  lichidator judiciar, administrator special, mandatar ad-hoc sau conciliator în condi?iile legii:

– reorganiz?ri judiciare
– lichid?ri judiciare
– lichid?ri administrative
– concordat preventiv
– mandat ad-hoc
– consultan?? în domeniul insolven?ei
– întocmire plan de reorganizare
– expertize în domeniu insolven?ei
– analiza solvabilit??ii debitorilor
– asisten?? ?i consultan?? în recuperarea crean?elor
– îndeplinirea atribu?iilor de administrator special în condi?iile legii
– întocmirea rapoartelor de analiz? a societ??ii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de pl??i precum ?i a celorlalte rapoarte cerute de legisla?ia insolven?ei
– inventarierea activelor societ??ii în conformitate cu prevederile normelor în vigoare consultan?? la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmeaz? a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolven?ei
– conducerea sau supravegherea activit??ii societ??ii pe perioada de observa?ie, reorganizare judiciar? ?i faliment
– întocmirea planului de reorganizare ?i supravegherea respect?rii acestuia studierea pie?ei în vederea identific?rii unor poten?iali clien?i în vederea valorific?rii bunurilor societ??ilor în insolven??
– întocmirea strategiei de valorificare a activelor societ??ii aflate în insolven??, fie prin licita?ie, fie prin negociere direct? în condi?iile Legii nr.85/2006
– lichidarea bunurilor societ??ii
– întocmirea planurilor de distribuire a sumelor ob?inute din lichidarea bunurilor societ??ii
– întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolven?ei în condi?iile legii
– formularea cererilor de antrenare a r?spunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societ??ii sau de conducere în conformitate cu prevederile prevederile legale

Calitatea de practician in insolventa

Practicienii in insolventa sunt persoanele fizice sau juridice care conduc procedurile de insolventa, de lichidare voluntara sau amiabila, precum si de prevenire a insolventei, inclusiv masurile de supraveghere financiara sau de administrare speciala a societatilor aflate in dificultate financiara.

Specialistii in insolventa au dreptul la onorarii pentru activitatea desfasurata, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinatie a acestora. La stabilirea nivelului onorariului se va avea in vedere, printre altele, numarul de salariati, cifra de afaceri pe ultimii trei ani sau valoarea creantelor debitorului, precum si riscul privind conflictele de munca, alte situatii neprevazute.