PLAN REORGANIZARE SC LUCHI LOOK SRL

 

S.C. LUCHI LOOK  S.R.L.

BUCURESTI, Sector 3, B-dul Theodor Pallady , nr. 27

Bl G3BIS, Sc A, Et 4, Ap 10

Nr. Reg. Com J40/1694/2012, CUI: 29780710

 

 

 

                                                                                                              Bucuresti,.02.03.2020

                                                                       

                                         DEPUNERE PLAN DE REORGANIZARE

                                                                  

1.Număr dosar: 32804/3/2019, Tribunalul Bucuresti. Sectia a VII-a Civila.

2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: loc. Bucuresti, Splaiul Independentei 319L, sect 6;

3.1.Debitor : SC  LUCHI  LOOK SRL,  cu sediul social in Bucuresti, Sect 3, B-dul  Theodor Pallady  nr 27,  Bl. G3BIS, Sc.A, Et.4, Ap.10,CUI:29780710 si  nr. de ordine la Registrul Comerţului J40/1694/2012;

3.2.Administrator special: Nastase George;

 1. Creditori: conform tabel definitiv al creantelor;
 2. Administrator judiciar: CII SANDU EMILIA
 3. Subscrisa: S.C. LUCHI LOOK SRL în calitate de debitor, reprezentat legal prin administrator  special : NASTASE GEORGE,  conform  deciziei asociatului unic  din   20.11.2019 in temeiul art. 132 alin. (1) a) si art. 136  din Legea privind Procedura Insolventei 85/2014, comunică planul de reorganizare a activitatii debitorului S.C. LUCHI LOOK  S.R.L., astfel întocmit, în anexă, în numar de    …… file.
 4. In temeiul art. 136 din Legea privind Procedura Insolvenţei, câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa Tribunalului Bucuresti şi la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Bucuresti, administratorului judiciar si creditorilor indreptatiti sa participe la procedura,  inscrisi  in tabelul definitiv.
 5. Numar de exemplare depuse: un exemplar , pentru instanţă.
 6. Semnătura:

 

S.C. LUCHI LOOK S.R.L,

                                                                                         prin Administrator special      

                                                                                              NASTASE GEORGE

 

 

 

                                                                   

 
                 PLAN DE REORGANIZARE SC LUCHI LOOK SRL

 

INFORMAŢII  REFERITOARE  LA  DEBITOR
DATE GENERALE

 

 1. Denumirea: SC. LUCHI LOOK SRL
 2. Adresa: Bucuresti

Localitate / sector: Bucuresti, sector 3

str  B-dul Theodor Pallady nr 27, bl. G3BIS, sc.A, et.4, ap.10;

 1. Forma juridică: .societate cu raspundere limitata.
 2. Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: J40/1694 /2012
 3. Codul unic de înregistrare: 29780710;
 4. Domenii de activitate:

Domeniul de activitate al firmei conform codurilor CAEN: Coafura si activitati de infrumusetare – cod CAEN 9602

7. Conducerea societăţii:

Administrarea societăţii este asigurată de administratorul: NASTASE GEORGE

8. Capital social. Structura acţionariatului

Capital social subscris şi vărsat: 200 RON

Numar parti sociale : 20

Valoare nominală: 10 ron

Piaţa organizată pe care se tranzacţionează valori mobiliare: societatea nu este cotată pe piaţa de capital.

Structura acţionariatului:

 

 

      ACŢIONARI

 

DEŢINERI DE CAPITAL
Număr de parti sociale Pondere în capitalul social

(%)

Nastase Stefana Cristina 20 100%
                  TOTAL 100%

 

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE
 

In prezent, domeniul de activitate principal  al firmei SC LUCHI LOOK SRL, consta in:

Coafura si activitati de infrumusetare – cod CAEN 9602

ORGANIZAREA ACTIVITATII SOCIETĂŢII 

Conform Certificatului constatator emis de ORC, Bucuresti, societatea  detine un punct de lucru unde isi desfasoara activitatea in Bucuresti,  sect 2,sos Pantelimon, nr 352, parter, bl.3, spatiu comercial.

Activitatea firmei s-a dezvoltat in urmatoarele directii :

– servicii   de calitate  adresate pietei interne , preturi accesibile la calitate superioara.

MANAGEMENTUL OPERATIV ŞI  RESURSELE UMANE

 

Conducerea executivă este asigurată de administratorul special Nastase George.. De foarte mare importanta pentru bunul mers al firmei este si personalul salarizat, in numar de 9 la ora actuala.

Activitatea firmei s-a dezvoltat in urmatoarele directii :

– servicii   de calitate  adresate  pietei interne, preturi accesibile la calitate superioara.

 SCURT  ISTORIC AL  SOCIETATII

PREZENTARE SOCIETATE:  SC LUCHI LOOK SRL

 

Denumirea: SC LUCHI LOOK  SRL

Adresa: Bucuresti

Localitate / sector: Bucuresti, sector 3,

B-dul Theodor Pallady nr 27, bl. G3BIS, sc.A, et.4, ap.10

Forma juridică: .societate cu raspundere limitata

Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: J40/1694/2012

Codul unic de înregistrare: 29780710

Domenii de activitate: Coafura si activitati de infrumusetare – cod CAEN 9602

Asociat: 1

1.Nastase Stefana Cristina

 

SC  LUCHI LOOK S.R.L. a fost înfiintata în anul 2012 ca societate comerciala cu raspundere limitata, constituita pentru o perioada nelimitata.

Societatea a fost infiintata in vederea  de servicii   de calitate superioara Principalele resurse ale societăţii au fost în principal în resurse umane calificate, precum si  resursele materiale.

Spre sfarsitul anului 2019,  datorita scaderii numarului de clienti societatea a intrat in blocaj financiar.

Principalul motiv privind intrarea in insolventa este  acumularea de datorii, datorii ajunse la scadenta si neexistand in conturi sumele necesare  achitarii lor.

Datoriile provin din amenajarea spatiului  in conformitate cu cerintele legale, sume ajunse la scadenta fara a exista posibilitatea de returnare cu incasarile curente.

Desi  anul 2018 exercitiul financiar a fost inchis cu un profit de 96.828 lei, nu exista sanse reale de achitare  integrala a datoriilor ajunse la scadenta decat prin esalonare pe o perioada mai mare de timp.

 

In sinteza, principalul  motiv privind intrarea in insolventa este  acumularea de datorii, datorii ajunse la scadenta neexistand in conturi sumele necesare  achitarii lor.

 

In tabelul de mai jos este prezentata evolutia  cifrei de afaceri  pe  ultimii trei ani  fiscali:

 

CIFRA DE AFACERI
AN
VALOARE
RON
CA
2016
                50.779,00
CA
2017
                 68.295,00
CA
2018
195.100,00
CA
09.2019
135.268,00

Evolutia numarului  mediu de salariati se prezinta astfel:

2016- 3  angajati;

2017- 5 angajati;

2018 -11 angajati

2019- 5 angajati

 • REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE DIN ULTIMII 3 ANI

 

Analiza financiara a firmei s-a facut in baza  urmatoarelor documente:

 

Bilant si balanta  la 31.12.2016;

 • Bilant si balanta la 31.12.2017;
 • Bilant si balanta la 31.12..2018;
 • balanta 09. 2019;

 

Societatea a intocmit situatiile financiare in conformitate cu Reglementarile contabile in viguare , respectiv Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata si Ordinul Ministerului Finantelor nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile simplifícate , armonízate cu directivele europene.

 

Analiza evoluţiei indicatorilor economico – financiari  pe seama relaţionării elementelor de bilanţ, este prezentata mai jos:

 

    INDICATOR
SOLD LA DATA DE:
 
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
 
 lei
%
lei
%
lei
%
TOTAL ACTIVE din care:
4.208
100
4.127
100
1.384
100
ACTIVE IMOBILIZATE din care:
0
%
0
%
0
%
IMOBILIZĂRI CORPORALE
0
%
0
      %
0
%
ACTIVE CIRCULANTE din care:
4208
100%
4.127
100%
1.384
  100 %
STOCURI
0
%
0
%
0
%
CREANŢE, din care:
0
%
0
%
0
%
Sume contestate –op.în curs de clarificare
0
%
0
%
0
%
CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
4.208
100%
   4.127
100%
1.384
100%
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)
0
%
0
%
0
%

 

 

Imobilizările corporale sunt 0 pe toata perioada analizata.

 

Ponderea activelor circulante în total active a înregistrat următoarele valori:

 

100 % la data de 31.12.2016;

100% la data de  31.12.2017;

100 % la data de 31.12.2018;

 

  Analiza stocurilor:

Valoarea stocurilor  pe toata perioada analizata  este 0 ,00 inclusiv la 30.09.2019.

Analiza creanţelor 

VaLoarea creantelor pe toata perioada analizata este 0,00 inclusiv la 30.09.2019.

Activele circulane sunt reprezentate pe toata perioada analizata  de disponibilul in cont.

 

EVOLUTIA PASIVELOR CURENTE

 

    INDICATOR SOLD LA DATA DE:
  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
  lei % lei % lei
%
TOTAL PASIV din care
4208
100%
4.127
100%
    1.384
100%
VENITURI ÎN AVANS
0
%
0
0
0
0
CAPITALURI PROPRII din care
-202.663
 
     %
-242.735
 
 
 
-146.737
 
PROVIZIOANE PT. RISCURI ŞI CHELTUIELI
0
%
0
%
0
%
DATORII din care:
 
206.871
    %
 
246.862
 
%
 
148.121
%
DATORII PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG
0
%
0
 %
0
%
DATORII PE TERMEN SCURT (SUB 1 AN)
206.871
   100%
246.862
100%
148.121
100%
La 30.09.2019   datoriile  totale sunt de  143.654,08 ron, fiind compuse  in procent de  100% din datoriile  pe  termen scurt.
Evolutia datoriilor pe perioada analizata se prezinta astfel:
  – 206.871,00 lei la data de 31.12.2016;
  – 246.862,00 lei  la data de 31.12.2017;
  – 148.121,00 lei  la data de 31.12.2018;

– 143.654,08 lei la data de  30.09.2019;

Capitaluri permanente:                                         

Analiza pasivelor societăţii (Datorii, Capitaluri proprii).                               

Indicatori
31.12.2016
31.12.2017
30.12.2018
Datorii totale, din care:
·Datoriipe termen scurt (sub 1 an):
Datorii pe termen lung:   (peste 1 an)
206.871
206.871
0
246.862
      246.862
148.121
148.121
0
Furnizori
0
0
0
Credite/împrumuturi
0
0
                          0
Alte datorii (taxe, impozite, dobânzi, leasing-uri, garanţii reţinute terţilor, etc)
206.871
246.862
148.121
Venituri în avans
0
0
0
Capitaluri proprii, din care:
capital subscris şi vărsat
rezerve
profit raportat
     profit curent
-202.663
        200
           0
  -195.370
     – 7493
-242.735
        200
           0
– 202.863
-40.072
         -146.737
                200
                   0
            -243765
             96.828
TOTAL PASIV
4.208 4.127 1.384

 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI – simplificat –se prezintă astfel:

Specificaţie
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
Venituri din exploatare
50.779
68.295
195.100
Cifra de afaceri
50.779
68.295
195.100
Cheltuieli din exploatare
58.272
107.683
96.320
Rezultatul din exploatare
-7.493
-39.388
98.780
Venituri financiare
0
0
0
Cheltuieli financiare, din care
0
0
0
Cheltuieli cu dobânzile şi majorări
0
0
0
Rezultatul financiar
0
0
0
Rezultatul brut al exerciţiului
-7493
-39.388
98.780
Rezultatul net al exerciţiului
-8.000
-40.072
96.828
 • Cifra de afaceri: a înregistrat o crestere de la nivelul de la 779 ron la data de 31.12.2016, la  68.295 ron la 31.12.2017,  si  la 195.100 ron la 31.12.2018. La 30.09.2019 cifra de afaceri este de 135.268 lei.
 • Cifra de afaceri a avut un trend crescator pe toata perioada analizata.
 • Profitul din exploatare desi in 2016 si 2017 a avut valoare negativa in 2018 debitoarea a incheiat exercitiul financiar cu profit din exploatare in valoare de 98.780 lei.

Evolutia numarului  mediu de personal angajat se prezinta astfel:

2016- 3 angajati;

2017- 5 angajat;

2018- 11 angajat;

09.2019 – 5 angajati

                                                                                                                                          

 Istoric  financiar  al activitãtii întreprinderii si aspecte legale:           

Evoluţia indicatorilor realizaţi în perioada 31.12.2016 – 30.09.2019, conform datelor din Contul de profit şi pierdere încheiat anual se prezintă după cum urmează:

 

INDICATOR 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Cifra de afaceri 50.779 68.295 195.100
Venituri din exploatare 50.779 68.295 195.100
Chelt.de exploatare 58.272 107.683 96.320
Profit/pierdere exploatare -7.493 -39.388 98.780
Venituri financiare 0                  0 0
Cheltuieli financiare 0 0 0
Profit/pierdere financiară 0 0 0
VENITURI TOTALE 50.779 68.295 195.100
CHELTUIELI TOTALE 58.272 107.683 96.320
PROFIT/PIERDERE BRUTA -7.493 -39.388 98.780
IMPOZIT PE PROFIT          507 684 1952
PROFIT/PIERDERE NETA -8.000 -40.072 96.828

 

Se constata ca pe perioada  analizata societatea a încheiat anul fiscal cu pierdere  din exploatare in 2016  si   2017 iar  in 2018   cu profit din exploatare.

Capitalul social în valoare de 200 lei  a ramas constant pe toata perioada analizata.

 

 Creante

Evoluţia soldului creanţelor în perioada 31.12.2016 – 30.09.2019 se prezintă astfel:

 

 • 12.2016 – 0,00 lei;
 • 12.2017 – 0,00  lei;
 • 12.2018 – 0,00  lei;
 • 09.2019 — 0,00 lei;
            INDICATORI SOLD LA 31.12.2016 SOLD LA 31.12.2017 SOLD LA 31.12.2018
Imobilizări necorporale 0 0 0
Imobilizări corporale 0 0 0
Imobilizări financiare 0 0 0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 0 0 0
Stocuri 0 0 0
Creante 0                        0 0
Casa şi conturi la bănci 4.208 4.127 1.384
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 4.208 4.127 1.384
Cheltuieli în avans 0 0 0
Datorii ce trebuie plătite într-un an 206.871 246.862 141.121
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  

-202.663

 

-242.735

 

-146.737

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an  

0

 

0

 

0

Capital social 200 200 200
Rezerve 0 0 0
PROFIT REPORTAT -195.370 -202.863 -243.765
PROFIT/PIERDERE EXERCITIU FINANCIAR  

-7493

 

-40.072

 

96.828

CAPITALURI  PROPRII -202.663 -242.735 -146.737
CAPITALURI – TOTAL -202.663 -242.735 -146.737
CIFRA DE AFACERI 50.779 68.295 195.100
NUMAR MEDIU DE SALARIATI 3 5 11

 

Din analiza indicatorilor realizaţi la data de 31.12.2018, ultimul bilanţ contabil   depus la organele fiscale, rezultă un minus de active faţă de datoriile ce trebuie achitate într-o perioadă de până la un an de  146.737  lei .

Conditiile economice  din anul 2018 au dus la cresterea   cifrei de afaceri. Unul dintre motivele  care a determinat intrarea in insolventa fiind cheltuielile realizate cu amenajarea punctului de lucru in vederea aducerii lui la standardele cerute de legislatia in viguare.Firma lupta sa se redreseze, sa ramana  in piata salvandu-si  in masura in care este posibil protofoliu de clienti..

 Activitati de perspectiva:

In momentul de fata  este destul de greu sa se  mentina activitatea societatii, acest lucru datorandu-se factorilor economici actuali, insa experienta, calitatea  serviciilor oferite reprezinta un factor important in redresarea, respectiv relansarea afacerii.

Pentru atingerea acestui scop  firma si-a  propus urmatoarele:

 • reorganizarea activitatii in vederea cresterii volumului serviciilor si a productivitatii muncii ;
 • diversificarea gamei de servicii adoptate la situatia economica actuala si la cerintele pietii;
 • extinderea afacerii cu servicii noi, in sfera actuala de activitate;
 • crearea de servicii personalizate create pentru a imbunatatii eficienta si pentru a reduce costurile;
 • elaborarea unei strategii de lucru pentru mentinerea capacitatii concurentiale: mentinerea standardelor actuale de calitate, respectarea dead-line-urilor si foarte important pentru clienti, preturile mai mult decat relaxate.

Societatea va continua sa efectueze activitati conform obiectului sau de activitate, respectiv

– Coafura si activitati de infrumusetare.

În ciuda numeroaselor eforturi  privind restructurarea şi redimensionarea activităţii, reducerea personalului şi a cheltuielilor, îmbunătăţirea managementului şi a marketingului, societatea nu a  putut depăşi aceasta situatie , urmată de acumularea debitelor.

Pe acest fond economic, S.C. LUCHI LOOK  S.R.L. , în calitate de societate debitoare, a solicitat  deschiderea procedurii  insolventei  la cererea sa  si  continuarea activitatii pe baza  unui plan de reorganizare  in vederea redresarii activitatii si achitarii tuturor creditorilor.

Cererea de deschidere a procedurii insolventei face obiectul dosarului 32804/3/2019 aflat la Tribunalul Bucuresti sectia a VII-a Civila, conform prevederilor Legii nr. 85/2014, cu intenţia  promovării acestui plan de reorganizare financiară şi structurală , conform căruia va putea depăşi dificultăţile economice apărute, îşi va putea conserva cea mai mare parte a patrimoniului, segmentul de piaţă ocupat, reusind in acelasi timp sa-si achite  toti creditorii.

 

Procedura insolvenţei asupra societăţii s-a deschis in baza sentintei comerciale  din  08.11.2019   şi face obiectul dosarului 32804/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia a VII a Civila.

Societatea nu a mai beneficiat de Plan de reorganizare potrivit Legii nr. 64/1995 sau Legii nr. 85/2014 în ultimii 5 ani şi nici nu s-a mai aflat în stare de insolvenţă declarată.

 

PLANUL DE REORGANIZAREE    AL DEBITORULUI   S.C. LUCHI LOOK  S.R.L.

 

Date privind dosarul: Număr dosar 32804/3/2019 Tribunal Bucuresti, Secţia a VII a Civila .

Persoana care a propus planul : debitorul

Debitor: S.C. LUCHI LOOK  S.R.L – în insolvenţă

 

Cap. 1. Perspectivele de redresare În raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului.
 

1.1.Creanţe înregistrate în tabelul definitiv al creanţelor şi creanţe curente

SC  LUCHI LOOK S.R.L., figurează cu o datorie totală de  150.593,08 lei conform Tabelului Definitiv  al Creanţelor , Anexa nr. 1.

Lichidarea integrală a datoriilor faţă de creditorii  societăţii se va realiza pe parcursul a 3 ani începând de la data aprobării prezentului plan, din care perioada de gratie  de 6 ( şase ) luni, şi îngheţarea dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor de întârziere (cu exceptia creditorilor garantati), conform graficului de plată a creanţelor prezentat la capitolul 3 ( inclusiv in perioada de gratie).

Creanţele curente în conformitate cu art. 140  alin. 3 din legea 85/2014  se vor achita lunar.

 In ceea ce priveste diferenta dintre creanta prevazuta in tabelul definitiv rectificat  al creantelor si platile curente din perioada de observatie( care nu au fost onorate de creditor) vor fi deasemeni achitate pe perioada de gratie cit si in perioada  derularii planului de reorganizare.

În ce priveşte creanţa creditorului Administraţia Finanţelor Publice , pe parcursul procedurii de reorganizare se vor achita atât:

 • sumele datorate în contul ratelor din programele de plăţi a obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară cât şi
 • obligaţiile fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţeI, în ordinea vechimii (obligaţii cu termene de plată între data deschiderii procedurii de insolvenţă şi data aprobării planului de reorganizare şi obligaţii cu termene după data aprobării planului de reorganizare);

 

Principalele datorii ale societăţii din tabelul definitiv  al creanţelor  sunt urmatoarele:

NR. CRT.
 
DENUMIRE
VALOARE CREANTA INSUSITA
PONDERE IN
TOTAL CREANTE
%
1
D.G.R.F.P. Bucuresti,Serviciul Juridic 3
20.154,00
13,39
2
D.G.I.T.L Sector 3
500,00
0,33
3
BADEA ANA MARIA
129.939,08
86,28
 
TOTAL
150.593,08 lei
100%

Valoarea datoriilor se ridica la  150.593,08 lei. Din totalul creantelor, creantele indreptatite sa participe la procedura sunt in valoare de 150.593,08 lei.

Datoriile curente ale societăţii ,  vor fi achitate incepand din   perioada de gratie.

Societatea fiind în funcţiune, administratorul consideră că prin continuarea activităţii se va realiza plata eşalonată a datoriilor pe o perioadă de 3 ani, din care 6 ( sase) luni perioada de gratie, fapt de natură a acoperi integral atât creanţele înscrise la masa credală cât şi pe cele curente.

 

1.2. Situaţia contractelor (comenzilor ) în derulare

 

S.C. LUCHI LOOK  S.R.L.  nu are   contracte datorita specificului- prestari servicii catre populatie.

Cap. 2. Masuri concordante cu interesele creditorilor şi ale membrilor sau asociatilor/actionarilor, precum si cu ordinea publica, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si directorilor.

 

Se vor întreprinde măsuri de înlocuire a organelor de conducere (daca va fi cazul) în funcţie de împrejurările perioadei planului de reorganizare şi atunci cand necesitatile procedurii o vor impune.

Societatea debitoare îşi declară intenţia de reorganizare pe baza de plan de reorganizare având în vedere interesul creditorilor şi situaţia concretă a activităţii pe care o desfăşoară.

 

Societatea este în funcţiune, desfăşurând activităţi conform obiectului de activitate , într-o piaţă în care este cunoscută şi apreciată şi în care activează de cca  8   ani.

Societatea dispune de posibilităţi de finanţare a activităţii proprii in conditiile actualului plan, sumele din incasari  acoperă  valoarea datoriilor.

Există opţiunea fermă a administratorului pentru reorganizarea şi continuarea activităţii societăţii, cu respectarea pe viitor a priorităţii legale de plată a obligaţiilor  ce urmeaza a fi achitate integral conform prezentului plan.

Cap. 3. Programul de plată a creanţelor

Creanţele de achitat din Tabelului Definitiv  al Creanţelor , Anexa nr. 1, sunt în valoare de

150.593,08   lei, structurate după cum urmează :

NR. CRT.
 
DENUMIRE
VALOARE CREANTA INSUSITA
PONDERE IN
TOTAL CREANTE
%
1
D.G.R.F.P. Bucuresti,Serviciul Juridic 3
20.154,00
13,39
2
D.G.I.T.L Sector 3
500,00
0,33
3
BADEA ANA MARIA
129.939,08
86,28
 
TOTAL
150.593,08 lei
100%

Bugetul de venituri şi cheltuieli preliminat a se realiza în perioada 2020-2023 presupune realizarea de  venituri din activitatea de baza.

 In buget au fost luate in calcul preliminat 2020- 40.000lei/trimestru, pentru primul an venituri de 170.000 lei/an.

Cheltuielile au fost luate similar cu cele din anul 2019, cu o crestere sensibila de la an la an.

Pentru anul 1 al planului de reorganizare  au fost luate in calcul  venituri de  170.000 lei/an.

Pentru anul 2   au fost luate in calcul venituri de cca  180.000 lei/an.

Pentru anul 3   au fost luate in calcul venituri de cca  200.000 lei/an.

In privinta salariilor au fost luati in calcul un nr mediu  de 5  salariati cu un salariu de 1850 lei/luna, numar  de salariati pastrat pe toata perioada planului de reorganizare.

Bugetul a fost realizat in varianta pesimista, tinand cont ca in 2018 societatea cu o cifra de afaceri de 195.100 a obtinut un profit net de 96.128 lei.

Cap. 4. Termenul de executare a planului de reorganizare.

Planul de reorganizare se va executa într-un termen de 3 ani, din care 6 ( sase) luni perioada de gratie.

Planul de reorganizare se va executa într-un termen de 3 ani sau chiar mai puţin deoarece menţinerea “stigmatului de insolvenţă” asupra acestei societăţi afectează derularea unei activităţi comerciale normale de către S.C. LUCHI LOOK  S.R.L. Prelungirea planului este permisă si va fi pusa in discutia creditorilor aflati in sold atunci cand necesitatile procedurii o vor impune.

Debitoare are deasemenea debitori restanti care au fost notificati conform procedurii.

Cap. 5. Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate in sensul legii.

 

Toate creantele sunt defavorizate.

Cap. 6. Tratamentul categoriilor de creante defavorizate.
 Categoriile de creante defavorizate sunt:

Categoria creante bugetare deoarece planul de reorganizare prevede o esalonare a lor fata de data la care trebuiau achitate initial.

Categoria creantelor chirografare deoarece planul de reorganizare prevede o esalonare a lor fata de data la care trebuiau achitate initial.

Avand in vedere achitarea integrala a tuturor creantelor inscrise la masa credala, aceste   creantele beneficiaza de un tratament corect si echitabil deoarece:

 1. a) nici una dintre categoriile nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului;
 2. b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale;
 3. c) nici o categorie de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 100 alin. (3), nu primeste mai mult decat ar primi in cazul falimentului.

 

Cap. 7. Descărcarea de răspundere a debitorului, membrilor grupului de interes economic, a asociatiilor din societatile in nume colectiv si a asociatilor comanditati din societatile in comandita.

Administratorii şi directorii debitoarei sunt descărcaţi de răspundere pentru mandatul exercitat anterior deschiderii procedurii.

Cap. 8. Descarcarea de gestiune

Debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazută in prezentul plan de reorganizare.

Cap. 9. Masuri adecvate pentru punerea planului de reorganizare in practica.

Debitoarea va obţine din  continuarea activităţii economice, sumele necesare plăţii datoriilor curente, cât şi lichidării integrale a datoriilor în cadrul procedurii,  pe o perioada de 3 ani de la data aprobarii prezentului plan, din care 6  (sase) luni perioadă de graţie.

Faţă de necesitatea continuării şi menţinerii unui nivel optim de activitate în condiţiile executării Planului de reorganizare, se va menţine aceeaşi structură a cheltuielilor ca în anul precedent; considerând că o  reducere a cheltuielilor  ar afecta negativ volumul şi calitatea activităţii economice a debitoarei.

Volumul serviciilor  prognozate a se realiza în perioada planului de reorganizare va asigura acoperirea: cheltuielilor curente si a creantelor esalonate precum si realizarea de profituri.

 Societatea  urmareste realizarea unor venituri  trimestriale de minim de 40.000 lei. 

În vederea realizarii planului de reorganizare se vor lua urmatoarele măsuri:  

9.1. Păstrarea în întregime de către debitor a conducerii activităţii sale, prin administratorul special NASTASE GEORGE , cu supravegherea activităţii sale de catre administratorul judiciar.

9.2. Obţinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizării planului şi sursele de provenienta ale acestora.

 Sursele financiare necesare  sustinerii activitatii curente precum si plata creantelor conform programului de plata din prezentul plan de reorganizare provin din:

– creşterea încasărilor din servicii la intern : dezvoltarea si extinderea activitatii;

– diversificarea gamei de produse si servicii adaptate la situatia economica actuala si

la cerintele pietii;

– extinderea afacerii cu servicii noi, in sfera actuala de activitate;

– crearea de servicii personalizate create pentru a imbunatatii eficienta si pentru a reduce

costurile;

– incheierea de contracte  – chiar la preturi mici, pentru a asigura   continuitatea  si a obtine

venituri suplimentare;

– infuzie de capital a asociatilor sau chiar cesiunea  unor parti sociale in vederea obtinerii de

fonduri ;

 9.3. Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmarii planului.

Daca va fi  cazul.

 • Fuziunea debitorului.

Daca va fi cazul cazul.

9.5.Lichidarea unora dintre bunurile averii debitorului.

Nu este cazul.

9.6. Modificarea sau stingerea garantiilor reale, cu acordarea obligatorie, in beneficiul creditorului garantat, a unei garantii sau protectii echivalente.

Nu este cazul.

9.7. Prelungirea datei scadentei, precum si modificarea ratei dobanzii, penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale.

Nu este cazul

9.8. Modificarea actului constitutiv al debitorului.

Se va proceda la modificarea actului constitutiv în sensul modificării componenţei acţionariatului prin cesiunea partilor sociale catre persoane care intenţionează să

investească, sa preia societatea sau sa aducă infuzie de capital, necesare asigurării resurselor necesare pentru plata datoriilor.

9.9. Emiterea de titluri de valoare.

Nu este cazul.

9.10. Inserarea in actul constitutiv al debitorului a unor prevederi

Nu este cazul.

9.10.1. de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot.

Nu este cazul.

9.10.2. de determinare, in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare, a unei distributii corespunzatoare a votului intre aceste categorii.

Nu este cazul.   

9.10.3. in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividende prioritar fata de alte categorii de actiuni, de reglementare satisfacatoare a numirii administratorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii obligatiei de plata a dividendelor.

Nu este cazul.

10. Modificarea actului constitutiv al debitorului, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor/actionarilor acestuia, in cazul planului de reorganizare propus de creditori.

Nu este cazul.

  11.Obligatia administratorului judiciar de a solicita, pe cheltuiala debitorului, inregistrarea in registrul comertului a mentiunii de modificare a actului constitutiv al debitorului, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului si de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, hotararea judecatorului sindic de confirmare a planului de reorganizare.

Nu este cazul.

12.Categoriile de creante chirografare care apartin furnizorilor fara de care activitatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti.

Nu este cazul

13.Situatia comparativa intre reorganizare si faliment.

In vederea efectuarii acestor calcule (distributie posibila) sunt necesare urmatoarele date de plecare:

-tabelul definitiv al creantelor- valoare creante participante la distributie 593,08 lei ;

-valoarea activelor societatii la 30.09.2019;

 • pentru bunurile mobile – 0 lei
 • valoarea de incasat a creantelor- 0 lei
 • valoare stocuri – 0;
 • soldul contului  de lichidare – 0

 

 1. Previziunea veniturilor si cheltuielilor in ipoteza falimentului

Previzionarea  bugetului de venituri si cheltuieli ocazitionate de intrarea in faliment a debitoarei, are la baza urmatoarele premise:

 • Valorificarea bunurilor mobile – nu exista bunuri
 • Recuperarea creantelor- nu sunt creante de recuperat ;
 • Valorificarea stocurilor- nu exista stocuri ;

Creante curente de achitat din perioada de observatie  15.000 lei.

 Procentul de recuperare a creantelor este 0.

In cazul falimentului nu se poate recupera nici o suma, nu vor fi achitate nici cheltuielilre de procedura si nici onorariul  lichidatorului judiciar.

 

 1. Alte menţiuni.

În procesul achitării datoriilor, se va asigura şi plata din veniturile debitoarei, conform art. 4 din Legea 85/2014, a salariului administratorului judiciar in valoare de 800lei/luna, a cheltuielilor procedurale precum  şi un procent către UNPIR de 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă.

Prezentul plan de reorganizare a fost întocmit în  5 exemplare  originale şi cuprinde  3 anexe care fac parte integrantă din acesta :

Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv  al creanţelor;

Anexa nr. 2 – Bugetul de venituri şi cheltuieli.

Anexa nr. 3 – Graficul de plată a datoriilor SC  LUCHI LOOK   SRL ,conform Planului   de  reorganizare.

 

 

                                                                                           S.C. LUCHI LOOK  S.R.L,

                                                                                         prin Administrator special      

                                                                                                        NASTASE GEORGE

 

        

                                                                   

 

 

 

 

 

 

C